Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Lakisääteinen vuoropuhelu yrityksen menestyksen rakentajana

Työpaikan toimintakulttuuri rakentuu keskinäisessä vuorovaikutuksessa työnantajan ja henkilöstön kanssa. Vuorovaikutuksen kautta tiedämme, keitä olemme, mitä teemme ja miksi sekä mihin suuntaan menemme. Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan hengessä tapahtuva toiminta edistää työpaikoilla toimintakulttuuria, jossa kumpikin osapuoli toimii toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen, samalla ottaen huomioon toistensa edut.

Vuoropuhelu tarjoaa mahdollisuuden kehittää yritystä ja työyhteisöä menestyksekkäästi yhdessä, koska se on sekä työnantajalle että henkilöstölle tilaisuus vaikuttaa, tulla kuulluksi, osallistua ja sitoutua toimimaan yhteisen hyvän eteen. Parhaimmillaan vuoropuhelu on aitoa keskustelua, jossa eriävätkin tavoitteet, näkemykset, tarpeet ja ajatukset käsitellään asianmukaisesti, toisen osapuolen edut, tarpeet ja asema huomioiden.

Vuoropuhelu yhteistoimintalaissa

Yhteistoiminnan edistämistä ja toteutusta säädellään yhteistoimintalaissa, jota sovelletaan taloudellista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti on vähintään 20. Yhteistoimintalain tarkoituksena on yrityksen toiminnan ja työyhteisön kehittäminen jatkuvaluonteisesti sekä toiminnan tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Lain edellyttämän vuoropuhelun tavoitteena on myös edistää tuleviin muutoksiin varautumista yrityksen toiminnassa. Kirjallinen työyhteisön kehittämissuunnitelma tuotetaan vuoropuhelussa yhdessä henkilöstön edustajan kanssa.

Yhteistoimintalain mukaan työnantajan ja henkilöstön edustajan on käytävä keskenään vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on

 • yrityksen ja työyhteisön kehittäminen
 • henkilöstön vaikutusmahdollisuuksiin sekä molemminpuoliseen tiedonkulkuun panostaminen sekä
 • yhteistoiminnan hengen mukaisen toimintakulttuurin edistäminen.

Henkilöstömäärältään pienenkin työnantajan kannattaa käydä vuoropuhelua henkilöstönsä kanssa ja osallistaa koko työyhteisö yrityksen kasvun rakentamiseen. Työyhteisön kehittämissuunnitelman voi laatia jo etukäteen ja varautua henkilöstömäärän kasvuun. Henkilöstöhallinto ja henkilöstöasioiden kehittäminen ovat yrityksessä jatkuva prosessi, joka elää tilanteen mukaan. Kehittämistoimet onnistuvat parhaiten silloin, kun kaikilla asianosaisilla on riittävästi tietoa, taitoa ja tahtoa.

Mitä vuoropuhelulla tarkoitetaan? Millainen on työyhteisön kehittämissuunnitelma?

Käytännössä vuoropuhelu on sitä, että työnantaja ja henkilöstön edustaja varaavat kalentereihinsa aikaa keskustelulle eli järjestävät kokouksen tai palaverin, jossa käydään läpi henkilöstöön ja yrityksen toimintaan liittyviä asioita. Yhteistoimintalain mukaan vähintään 30 henkeä työllistävissä yrityksissä vuoropuhelua on käytävä neljä kertaa vuodessa ja alle 30 henkeä työllistävissä yrityksissä kaksi kertaa. Yhteistoimintalaissa kuitenkin mainitaan, että työnantaja ja henkilöstön edustaja voivat sopia myös toisenlaisesta aikataulusta. On kuitenkin hyvä muistaa, että vuoropuheluiden pitämättä jättäminen ei ole lain sallima vaihtoehto.

Vuoropuhelussa on käytävä läpi yhteistoimintalaissa määritellyt asiat, joita ovat

 • työvoiman käyttötavat,
 • henkilöstön rakenne,
 • osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen,
 • ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet,
 • työyhteisön johtaminen,
 • eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden erityistarpeet,
 • työpaikalla sovellettavat säännöt, käytänteet ja toimintaperiaatteet sekä
 • teknologisen kehityksen ja investointien näkymät.

Vuoropuhelussa tulisi käydä läpi myös muusta lainsäädännöstä johtuvia asioita. Kirjallisella, yhteistoimintalain edellyttämällä työyhteisön kehittämissuunnitelmalla ei ole varsinaista määrämuotoa, mutta siihen kirjataan edellä mainittujen asioiden nykytila, päämäärät ja toimenpiteet, vastuunjako ja aikataulu sekä seuranta. Työyhteisön kehittämissuunnitelma on informatiivinen dokumentti ja tärkeä työväline, jonka sisältöä tulee päivittää säännöllisesti.

Lataa tästä itsellesi maksuton työkirja, jonka avulla voit laatia yrityksesi työyhteisön kehittämissuunnitelman. Työkirja sisältää konkreettiset ohjeet kehittämissuunnitelman laatimiseen sekä vinkkejä vuoropuheluun.

Antoisaa ja tuloksellista vuoropuhelua!

Blogin on kirjoittanut Hanna Kivimäki.