Uutiset

Palaa uutisiin

Ajankohtaisia lakimuutoksia yrittäjille

Alla asiantuntijoidemme poimintoja yrityksiä koskevista ajankohtaisista lakimuutoksista:

  • Etäyhtiökokouksia koskeva lainsäädäntö voimaan 1.7.2022
  • Yrityssaneerauslain muutokset voimaan 1.7.2022
  • Vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lakimuutokset voimaan 1.8.2022
  • Työsopimuslain kilpailukieltoja koskevan muutoksen siirtymäaika on päättymässä

Etäyhtiökokouksia koskeva lainsäädäntö voimaan 1.7.2022

Osakeyhtiölain 1.7.2022 voimaan tulleen muutoksen myötä yhtiökokouksen voi järjestää jatkossa kokonaan etäyhteyden välityksellä ilman fyysistä kokouspaikkaa. Etäkokouksen järjestäminen edellyttää kuitenkin, että yhtiöjärjestykseen sisällytetään etäyhtiökokouksen mahdollistava määräys. Mikäli etäyhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan mahdollinen, voi hallitus päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan etäyhteydellä.

Yhtiökokouksen voi edelleenkin järjestää myös perinteiseen tapaan fyysisenä kokouksena. Lisäksi osakeyhtiölain mukaan vaihtoehtona on niin sanottu hybridikokous, johon voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä. Hybridikokouksen järjestäminen on mahdollista, ellei sitä ole yhtiöjärjestyksessä kielletty, ja hybridikokouksen järjestämisestä päättää yhtiön hallitus.

Sekä hybridikokouksen että kokonaan etänä järjestettävän yhtiökokouksen osalta edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää perinteisessä yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava etäyhteyden välityksellä toteutettavasta osallistumismahdollisuudesta sekä siihen liittyvistä menettelytavoista.

Yrityssaneerauslain muutokset voimaan 1.7.2022

Yrityssaneerauslakiin on lisätty säännökset uudesta varhaisesta saneerausmenettelystä, johon yritys voi hakeutua jo maksukyvyttömyyden uhatessa. Yrityssaneeraukseen hakeutumista koskevan päätöksen tekee jatkossa hallitus yhtiökokouksen sijaan.

Sekä perusmuotoisen että varhaisen saneerausmenettelyn osalta on nimenomaisesti säädetty pätemättömäksi sellaiset sopimusehdot, jotka oikeuttavat velkojan tai muun velallisen sopimuskumppanin irtisanomaan tai purkamaan sopimuksen tai muuttamaan yksipuolisesti sopimusehtoa sen johdosta, että yrityssaneerausta on haettu tai yrityssaneerausmenettely on aloitettu.

Vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lakimuutokset voimaan 1.8.2022

Vaihtelevan työajan sopimuksilla tarkoitetaan työsopimuksia, joissa työaika vaihtelee sovitun vähimmäis- ja enimmäistuntimäärän välillä. Myös sellaiset työaikajärjestelyt, joissa työntekijä sitoutuu tekemään työtä erikseen kutsuttaessa (niin sanotut nollatuntisopimukset) ovat vaihtelevan työajan sopimuksia.

Vaihtelevan työajan sopimusta ei saa työnantajan aloitteesta käyttää, jos työvoimatarve on kiinteä, eikä vähimmäistyöaikaa saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää. Lisäksi monet työehtosopimukset sisältävät määräyksiä vaihtelevan työajan sopimusten käytöstä.

Lakimuutosten myötä työnantajan tulee tarkastella oma-aloitteisesti vähintään 12 kuukauden välein sovitun työaikaehdon toteutumista. Jos työvoiman tarve osoittautuu vähimmäistyöaikaa korkeammaksi, tulee työnantajan tarjota työntekijälle mahdollisuutta sopia muutos vähimmäistyöaikaan.

Lisäksi lakimuutokset asettavat vaatimuksia työaikasuunnittelulle, sillä työnantajan on jo työsuhteen alkaessa ilmoitettava viitetunnit ja -päivät, joille työntekijälle voidaan sijoittaa työaikaa työnantajan määräykseen perustuen. Uutena säännöksenä on myös korvausvelvollisuus työvuoron peruuttamisesta myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkua, mitä sovelletaan, ellei korvausvelvollisuutta synny työehtosopimuksen tai muun lainsäädännön perusteella.

Työsopimuslain kilpailukieltoja koskevan muutoksen siirtymäaika on päättymässä

Työnantajan on 1.1.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä maksettava korvausta työntekijälle kaikista kilpailukielloista niiden työsuhteen jälkeiseltä soveltamisajalta. Korvausvelvollisuus koskee esimerkiksi työsopimuksiin sisällytettyjä kilpailukieltoehtoja.

Korvausvelvollisuutta sovelletaan myös ennen 1.1.2022 sovittuihin kilpailukieltoihin 1.1.2023 alkaen. Ennen 1.1.2022 sovittujen kilpailukieltojen osalta työantajalla on mahdollisuus yksipuolisesti irtisanoa niiden voimassaolo päättymään ennen 1.1.2023 ilman irtisanomisaikaa, ja siten välttyä uuden lain mukaiselta korvausvelvollisuudelta.

Kilpailukiellon irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen. Tällöinkin osapuolet voivat sopia, että kilpailukieltoa ei noudateta. Viimeistään nyt on aika tarkastella, ovatko vanhojen työsopimusten kilpailukieltoehdot tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia.

Lue myös HR-asiantuntijamme kirjoitus 1.8. voimaan tulleesta perhevapaauudistuksesta klikkaamalla tästä.

 

Tarvitsetko apua lakimuutoksiin liittyen?

Neuvomme asiakkaita laaja-alaisesti verotuksen ja yritysjuridiikan erityiskysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä.

Anton Meriluoto

Johtaja, vero- ja yhtiöoikeudelliset palvelut

044 4103 404