Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Verotuksen sudenkuoppia osa 1: Peitelty osinko

Peitelty osinko on verotuksen termi, joka tarkoittaa varojen siirtoa yhtiöstä osakkaalle muutoin kuin avoimena osinkona. Peitellyn osingon verotus ei edellytä, että varoja siirrettäisiin konkreettisesti yhtiön tililtä osakkaan tilille, vaan esimerkiksi yhtiön omaisuuden käyttäminen ilman käypää vastiketta saatetaan verottaa peiteltynä osinkona.

Peitellyn osingon muotoja

Varoja siirtyy peitellyn osingon muodossa esimerkiksi silloin, jos yhtiö maksaa osakkaan yksityismenoja tai osakkaan ja yhtiön välisissä liiketoimissa käytetään liian alhaista hintaa. Jos osakas ostaa yhtiöltä aikaisemmin luontoisetukäytössä olleen auton, tulee kaupassa käyttää autoliikkeen arvioimaa käypää hintaa. Mahdollinen alihinta voidaan tulkita peitellyksi osingoksi. Osakkaan ei siis tule tehdä ”liian hyviä” kauppoja yhtiön kanssa. Toinen esimerkki on yhtiön omistamien lomakiinteistöjen käyttö ilman käypää vuokraa.

Yhtiön ja osakkaan välisten liiketoimien käsittely peiteltynä osinkona voidaan yleensä välttää, kun asiat tiedostetaan etukäteen. Auto- ja kiinteistökaupoissa on tärkeää hankkia riippumaton hinta-arvio kaupan kohteesta. Edustuslahjojen menotositteisiin tarvitaan selvitys lahjan saajasta ja menojen liittymisestä liiketoimintaan. Samoin liiketoimintaan liittyvistä matkoista on hyvä dokumentoida matkaohjelma ja osallistujat sekä matkan tarkoitus.

Osakkaalle voidaan tarjota henkilöstöetuja samoin perustein kuin työntekijöille, mutta pelkästään osakkaan ja lähipiirin käytössä olevat edut tulkitaan herkästi peitellyksi osingoksi. Turhien veroriskien välttämiseksi suosittelemmekin laatimaan henkilöstön käsikirjan tai ohjesäännön, josta käyvät ilmi koko henkilökunnalle tarjottavat edut.

Omien osakkeiden hankinta

Erityistä huolellisuutta vaaditaan, jos yhtiö hankkii omia osakkeitaan. Hankinnalla tulee olla liiketaloudellinen peruste, esimerkiksi sukupolvenvaihdos, ja osakkeet tulee arvostaa markkinahintaan. Mikäli vastaavia kauppoja ei ole tehty, eikä vertailuhintaa ole saatavilla, verottaja laskee osakkeiden käypää hintaa omalla laskentamallilla. Suosittelemme näissä tapauksissa varmistamaan osakkeiden arvonmäärityksen asiantuntijalta. Omien osakkeiden hankkimisessa tulee verotuksen lisäksi ottaa huomioon myös yhtiöoikeudellinen sääntely.

Kuka saa verotettavan edun?

Peitellyn osingon verotus kohdistuu aina osakkaaseen, vaikka edun olisi saanut osakkaan omainen. Esimerkkinä voisi olla perheenjäsenen mahdollisuus käyttää yhtiön autoa yksityisajoihin. Ilman työsuhdetta kyseessä ei ole luontoisetu vaan osakkaan tuloksi luettava peitelty osinko.

Peitellyn osingon verotus kiristyy

Peitellyn osingon verotus on kiristymässä vuonna 2023 siten, että peitelty osinko olisi jatkossa osakkaan ansiotuloa koko määrästään nykyisen 75 %: sijasta.
TietoAkselin asiantuntijan suorittamassa verokartoituksessa käymme läpi mahdollisia riskin paikkoja yllättävien veroseuraamusten kuten peitellyn osingon välttämiseksi.

TietoAkseli - Kirsti Yli-Halla

Kirsti Yli-Halla

Tax Manager

010 3472 938

 

Kirstillä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus verotuksen asiantuntijatehtävistä niin yksityiseltä sektorilta kuin Verohallinnostakin.