Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Kasvun rahoittamiseen on vaihtoehtoja, mutta suunnittelu ontuu

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö julkaisevat kaksi kertaa vuodessa pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Kevään 2019 pk-yritysbarometri pohjautuu 4600 pk-yrityksen vastauksiin.

Rahoituksen saatavuuden osalta barometrissa nousi esiin seuraavia näkökulmia:

  • Lähes joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta.
  • Reilut 45 prosenttia barometrin vastaajista raportoi, että luottopolitiikka on kiristynyt ainakin jonkin verran ja että rahoitusmarkkinoiden muutokset ovat heijastuneet yritysten rahoitusehtoihin.
  • Yritysrahoituksen rakenne muuttuu hyvin hitaasti. Pankkikeskeisyys on pk-yritysten rahoituksessa edelleen yleistä.
  • Vastaajien mukaan rahan hinta eli rahoittajan marginaali on noussut, vakuusvaatimukset ovat kiristyneet, oman pääoman vaatimus on kasvanut ja lainavaatimukset ovat kiristyneet.
  • Rahoitusta hakeneista yrityksistä ainoastaan kolme prosenttia kertoi saaneensa kielteisen rahoituspäätöksen.

Pk-barometrista saadut tulokset vaikuttavat mielenkiintoisilta. Suuri osa vastaajista kokee rahoituksen saatavuuden ja ehtojen kiristyneen, mutta toisaalta vain erittäin pieni osa vastaajista on saanut kielteisen päätöksen rahoitushakemukseensa. Tulosta voisi selittää se, ettei hakemusvaiheeseen asti edetä tiukoiksi koettujen rahoituksen reunaehtojen myötä. Voi myös olla, että yrityksissä ollaan varovaisia investointipäätösten kanssa, jolloin rahoitusta päädytään hakemaan vain hankkeille, jotka täyttävät helposti myös rahoittajien rahoituskriteerit. Erittäin pieni kielteisten rahoituspäätösten osuus joka tapauksessa kielii siitä, että järkeville investointi- ja kasvuhankkeille rahoitusta markkinoilta kyllä löytyy.

Rahoitusvaihtoehtoja on runsaasti tarjolla

Vaikka pk -yritysrahoitusmarkkinat ovat edelleen hyvin pankkivetoiset, voidaan myös vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen todeta lisääntyneen viime vuosina merkittävästi. Pk-yrityksillä on käytössään laaja joukko erilaisia rahoitusinstrumentteja. On oman pääoman ehtoista rahoitusta (omistajat/sijoittajat) ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta (rahoituslaitoslainat). On välirahoitusinstrumentteja (esim. pääomalainat). On senior- ja juniorlainoja. On yksityistä ja julkista rahoitusta (esim. avustukset, lainat) ja lyhytaikaisia (esim. luottolimiitit ja factoring) sekä pitkäaikaisia rahoitusratkaisuja (esim. velkakirjalainat).

Päänvaivaa yrityksissä ei siis välttämättä tuota rahoituksen saatavuus, vaan rahoitusinstrumenttien paljous ja niiden soveltuvuus eri tilanteisiin ja yrityksen elinkaarivaiheisiin.

Rahoituksen hinta voi hyvin olla ratkaiseva tekijä yritykselle, jolla on kertaluonteinen rahoitustarve, vakiintunutta ja kannattavaa liiketoimintaa sekä runsaasti vakuuksia vapaana. Kasvuyhtiölle puolestaan oleellisempi seikka on monesti tasapainoinen rahoitusrakenne, joka mahdollistaa kohtuuhintaisen rahoituksen saatavuuden nyt ja myös lähitulevaisuudessa.

Miten yrityksen rahoituspakettia suunnitellaan?

Osana tasapainoista rahoituspakettia yhtiöllä on syytä olla taseessa riittävästi omaa pääomaa (omistajien sijoitukset & kertyneet voittovarat), joka on lähtökohtaisesti kärsivällistä rahoitusta ilman tiukkaa takaisinmaksuohjelmaa.

Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen osalta olisi suotavaa, ettei yritys jää liiaksi yhden rahoittajan varaan. Koko vakuusreserviä ei myöskään kannata kiinnittää heti ensimmäisen rahoituskierroksen tullen, ellei se ole välttämätöntä.

Rahoitusrakenteen tasapainottaminen ja riittävien rahoituspuskurien (esim. luottolimiitti) järjestäminen on suositeltavaa tehdä ”hyvän sään aikana”. Pakkoraossa ja maksuvalmiusongelmissa rahoituskierrosten kasaan juokseminen kun on enemmän tai vähemmän kivuliasta.

Osa rahoitustarpeista voi olla myös hoidettavissa yritystoimintaan sitoutuvaa käyttöpääomaa tehostamalla esim. varaston kiertoa nopeuttamalla, myyntisaatavien maksuaikoja leikkaamalla, ostovelkojen maksuaikoja venyttämällä tai factoring- rahoitusta hyödyntämällä.

Yrityksen rahoitussuunnittelua on hyvä myös tehdä pidemmällä aikahorisontilla, sillä toistuvien lyhytaikaisten rahoituspakettien rakentaminen monesti nostaa rahoituskustannuksia, heikentää yrityksen tunnuslukuja ja lisää toiminnan jatkuvuuteen liittyvää epävarmuutta.

Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

Rahoittajat tyypillisesti rahoituspäätöstä tehdessään kiinnittävät huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

  • Riittävä lainanhoitokyky/ennustettava kassavirta
  • terve pääomarakenne/riittävä omavaraisuusaste
  • investoinnnin järkevyys/takaisinmaksuaika
  • vakuudet ja muut mahdolliset rahoittajariskiin vaikuttavat tekijät.

Pelkkien vakuuksien turvin rahoituksen saatavuutta ei siis useinkaan pysty varmistamaan. Vähintään yhtä oleellista on se, että yritystä ja sen taloutta johdetaan suunnitelmallisella tavalla, ja että tehtävät investoinnit sekä yhtiön kassavirtaan pohjautuva takaisinmaksukyky ovat rahoittajille perusteltavissa.

Mikäli pohjatyöt tehdään huolella, on hyvin todennäköistä, että markkinoilla olevasta laajasta ja kasvavasta rahoitusinstrumenttitarjonnasta löytyy sopivia työkaluja yritysten kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Yrityksen talouden ja rahoituksen suunnittelun osalta yrittäjän ei monestikaan kannata jäädä yksin, vaan sparrausta on saatavissa esimerkiksi rahoitustoimintaa tuntevien neuvonantajien, asiantuntevan tilitoimiston tai suoraan rahoittajien kautta.

 

Kirjoittaja Matti Kivilammi työskentelee yritysjärjestelyihin erikoistuneessa Corporate Finance -tiimissä.  Hänellä on yli 10 vuoden työtausta
rahoittajaorganisaatioiden, kuten Finnveran ja TEKESin/Business Finlandin palveluksesta sekä kokemusta yli 500 rahoitetusta investointi- ja kasvuhankkeesta.