Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrittäjän eläkevakuutus – Neljä tärkeää kysymystä

Yrittäjän eläkevakuutus - 4 tärkeää kysymystä

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) turvaa yrittäjän vanhuutta ja työkyvyttömyyttä. Se on jokaiselle yrittäjälle tärkeä asia ja herättää usein monia kysymyksiä. Tässä kirjoituksessa vastaamme neljään yleisimpään kysymykseen, joita YEL-vakuuttamisesta meille esitetään.

1. Miten YEL-maksu määräytyy?

YEL-vakuutus on lakisääteinen ja pakollinen niille yrittäjille, joilla edellytykset täyttyvät. Sitä ei voi korvata esimerkiksi vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien eläkelain mukaista vakuuttamista. Laiminlyönneistä voi joutua maksamaan korotettua vakuutusmaksua.

YEL-vakuutus tulee ottaa, jos:

  • Olet 18–67 -vuotias yrittäjä (vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta)
  • Yrittäjätoimintasi jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
  • Työtulosi on vähintään 7 502,14  euroa
  • Työskentelet yrityksessäsi (pelkkä omistaminen ei edellytä vakuuttamista)

Olet lain mukaan yrittäjä mikäli toimit ammatin –ja elinkeinonharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä, kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai osakeyhtiön johtavassa asemassa olevana osakkaana omistaen yksin yli 30 % yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä. Myös yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä omistava yrittäjä on vakuutusvelvollinen.

Huomionarvoista on, että myös ammatin –ja elinkeinonharjoittajan puoliso pitää vakuuttaa, mikäli hän työskentelee yrityksessä palkatta. Tämä koskee myös ammatin –ja elinkeinonharjoittajan samassa taloudessa asuvia, palkatta työskenteleviä lapsia, vanhempia tai isovanhempia.

YEL-vakuuttamiseen liittyy kiinteänä osana työtulon käsite. Työtulon vaikutukseen kannattaa paneutua tarkasti. Työtulo tarkoittaa summaa, jonka mukaan vakuutusmaksu määräytyy. Työtulolla tarkoitetaan pelkistetysti palkkaa, jonka joutuisit maksamaan ulkopuoliselle työntekijälle vastaavasta työstä tai muuta korvausta, joka vastaa yrittäjän työpanosta. On tärkeää erottaa, ettei työtulo ole sama asia kuin todellinen yrittäjälle maksettu palkka.

YEL-vakuutuksen maksuprosentit ovat samat kaikissa vakuutusyhtiöissä, joten vakuutusyhtiön valinnalla ei tässä suhteessa ole väliä. Eläkevakuutusyhtiöiden www-sivuilta löytyy laskureita, joilla voi laskea vakuutusmaksun suuruuden. Vakuutuksen voi ottaa myös vapaaehtoisesti, esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun YEL-työtulo jää alle minimirajan. Myös osa-aikainen yrittäjä voi ottaa YEL-vakuutuksen vapaaehtoisesti. YEL-vakuutus täytyy ottaa myös kausiluonteisessa yritystoiminnassa, jos yritystoiminta on vuodesta toiseen jatkuvaa ja muut vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. YEL-vakuutus on kokonaan vähennyskelpoinen yrityksen verotuksessa.

2. Milloin YEL-vakuutus otetaan?

YEL-vakuutus on otettava 6 kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Aloittava yrittäjä saa vakuutuksesta alennusta ensimmäiset 48 kuukautta.

Vakuutuksen voi ottaa myös takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle kalenterivuodelle, mutta
myöhässä otetusta vakuutuksesta peritään korkeampi maksu.  Tällainen tilanne voisi syntyä esimerkiksi silloin, kun vakuutus on jäänyt ottamatta. Takautuvasti vakuutusta ei voi kuitenkaan ottaa vapaaehtoiselle YEL-vakuutukselle.

3. Mihin YEL-työtulo vaikuttaa?

YEL-vakuutukseen määritelty työtulo vaikuttaa muun muussa seuraaviin asioihin:

  • Eläkkeen kertymiseen
  • Työttömyysturvaan
  • Sairauspäivärahaan
  • Vanhempainpäivärahaan

YEL-työtulon ajantasaisena pitämisen tärkeyttä ei voida liikaa korostaa. Työtulon oikean valinnan tärkeys näkyy hyvin esimerkiksi työttömyysturvan kohdalla. Jotta olet yrittäjänä oikeutettu Kelan maksamaan peruspäivärahaan, on työtulon oltava vähintään 12 326 euroa vuodessa. Tämä on myös yrittäjien työttömyyskassoihin liittymisen edellytys.

Vakuutusyhtiöt ilmoittavat vuosittain työtulotiedot verottajalle. Tiedon perusteella verottaja laskee sairausvakuutusmaksun, joka tulee sisältymään yrittäjän ennakonpidätysprosenttiin. Tämän työtulon perusteella Kela maksaa sairauspäivärahan.

Työtulo on myös sijoitus tulevaisuuteen. Yrittäjänä ei todennäköisesti olla ikuisesti. Eläkkeelle jäädessä vakuutettu työtulo ja sen mukaan maksettu YEL-vakuutus ovat arvaamattomassa arvossa. Monessa yrityksessä painitaan nykyisin yrityksen jatkamiseen liittyvien kysymysten äärellä. Mikäli yritys ei mene kaupaksi tai sille ei löydy jatkajaa, eikä vakuutuspuolta ole ajoissa hoidettu kuntoon, voi yrittäjä ja pahimmassa tapauksessa koko perhe jäädä tyhjän päälle. YEL-työtulo vaikuttaa myös mahdolliseen yrittäjän perhe-eläkkeen määrään, joka turvaa lesken ja ja lapsien toimeentuloa huoltajan kuoltua.

Yleisesti ottaen vakuutettu työtulo on usein liian pieni suhteessa yrittäjän todelliseen työpanokseen. Suositeltavaa olisikin tarkastella työtuloa säännöllisesti, koska sitä ei voi takautuvasti enää muuttaa. Vastuu työtulon riittävästä tasosta on aina yrittäjällä itsellään.

4. Voiko YEL-vakuutusta laittaa tauolle?

YEL-vakuutusta ei voi varsinaisesti laittaa tauolle. Onneksi sille löytyy kuitenkin maksujoustoa. Maksua voidaan tilapäisesti korottaa tai alentaa sen vaikuttamatta määriteltyyn työtuloon. Tämä vaikuttaa ainoastaan eläkkeen määrään ja sillä ei ole vaikutusta muihin etuuksiin, kuten työttömyyspäivärahan tai sairauspäivärahan määrään.

Elämässä on myös tilanteita, jolloin yrittäjä on syystä tai toisesta estynyt kokonaan työskentelemästä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat muun muassa perhevapaat ja pitkät sairauslomat. Tällöin vakuutus kannattaa päättää ja ottaa uudelleen työskentelyn ollessa taas ajankohtaista.

Mervi Viita työskentelee TietoAkselissa taloushallinnon asiantuntijatehtävissä.