Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Miten yrityksesi taloudellista menestystä mitataan?

Miten yrityksesi taloudellista menestystä mitataan

Taloudellista menestystä voidaan arvioida monilla mittareilla. Mittareiden valintaan vaikuttavat sekä analyysin käyttötarkoitus että mittaajan näkökulma. Mitä voidaan päätellä yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisesta asemasta ulkoisen laskennan keinoin, kun käytössä ovat yrityksen julkiset tilinpäätöstiedot?

Yrityksen menestystä voidaan tilinpäätösanalyysissä mitata kolmen avaintekijän, kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden mittarein. Näiden kautta saadaan kokonaiskuva yrityksen toimintaedellytyksistä.

1. Kannattavuus

Kannattavuuden eli yrityksen voitontuottokyvyn mittaaminen perustuu tuloslaskelman tietoihin. Kannattavuutta voidaan mitata joko suoraan tuottojen ja kulujen erotuksen kautta tai suhteuttamalla liikevaihtoa ja muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Kannattavuuden perustana on yrityksen liikevaihto, mutta se ei yksin takaa hyvää tulosta, jos liikevaihdon saavuttamisesta aiheutuneet kustannukset ovat suuremmat. Yritystoiminnan kannattavuus pidemmällä tähtäimellä on elinehto toiminnan jatkumiselle ja sitä pidetäänkin yleisesti tärkeimpänä toimintaedellytyksenä.

Perinteisesti yrityksen tuloksellisuutta mitataan liikevoiton (EBIT) ja verojen jälkeen viivan alle jäävän tuloksen (NET PROFIT) kautta. Liikevaihtoon suhteutettuja hyödyllisiä katemittareita ovat muun muassa myyntikate-, käyttökate-, liikevoitto- ja nettotulosprosentit. Omistajien näkökulmasta yrityksen voitontuottokykyä ja sen kehitystä voidaan mitata suhteuttamalla tilikauden tulos osakemäärään (EPS). Kannattavuuden tunnusluvut ovat riippuvaisia yrityksen rahoitusrakenteesta ja toimialasta, mikä on hyvä huomioida yrityskohtaisia vertailuja tehtäessä.

Lähtökohtaisestihan yrityksen tavoitteena on tuottaa siihen sitoutuneelle pääomalle tuottoa enemmän kuin pääoman kustannukset ovat. Kannattavuutta voidaankin mitata myös suhteellisena kannattavuutena pääoman tuottoprosenttien kautta, esimerkiksi seuraavin tunnusluvuin: kokonaispääoman tuottoprosentti (ROA), oman pääoman tuottoprosentti (ROE) tai yleisimmin käytetty sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI).

2. Vakavaraisuus

Vakavaraisuus mittaa yrityksen tappion- ja riskinsietokykyä ja se on samalla yksi yhtiön selviytymisehdoista. Vakavaraisuus perustuu vahvaan taseeseen, jonka kautta yritys kestää lyhyen aikavälin tappioita ja maksuvalmiuskriisejä. Toisaalta hyvä vakavaraisuus mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen takaamalla muun muassa edellytykset lisärahoituksen saamiselle. Tätä kautta myös kannattavuutta voidaan parantaa.

Vakavaraisuuden mittareita ovat muun muassa omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste (GEARING-%). Omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osa yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla, nettovelkaantumisaste taas mittaa yrityksen korollisten nettovelkojen suhdetta omaan pääomaan.

3. Maksuvalmius

Maksuvalmius eli likviditeetti kuvaa yrityksen kykyä selvitä maksuvelvoitteistaan, ja tilinpäätöstiedoista saadaan hetkellinen maksuvalmius tilinpäätöspäivänä. Yleisimmin laskentaan käytetään Quick ratio -tunnuslukua, joka kertoo yrityksen kyvystä selviytyä lyhytaikaisista veloista nopeasti rahaksi muutettavilla varoilla. Väliaikaisesti huonoa maksuvalmiutta kompensoi hyvä vakavaraisuus, mutta kassakriisi voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ongelmia toiminnan jatkuvuudelle.

Yrityksesi taloudellista tilaa voidaan mitata monelta eri kantilta, ja tilinpäätösanalyysi on vain yksi ulkoisen laskennan keino mitata sitä – jälkikäteen. Mihin asioihin yrityksessäsi sitten kannattaisi keskittyä ja kiinnittää huomiota paremman tuloksen saavuttamiseksi? Ja miten pitää huolta siitä, että valitut kehitystoimenpiteet tuottavat haluttua tulosta? Muun muassa näissä kysymyksissä asiantuntijamme ovat käytettävissäsi. Haluamme olla tukemassa yrityksesi positiivista taloudellista kehitystä.

Kirjoittaja: Susanna Saharinen