Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Vinkit avainmittarien valintaan kasvuyrityksille

Yrityksen liiketoiminnan mittaamisen on useita eri mittareita. Yrityksissä tyypillisesti seurataan yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Kannattavuuden seurannassa tärkeimpiä tunnuslukuja ovat liikevoittoprosentti ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Sijoittajat ovat kiinnostuneita tulevaisuuden ennusteista ja kassavirrasta. Kasvuyrityksissä on tärkeää tuottaa ajantasaista likviditeetti- eli maksuvalmiusennustetta.

Usein kuitenkaan pelkästään näiden mittarien seuranta ei vastaa yrityksen asettamia strategisia tavoitteita. Oikein määritetyt suorituskykymittarit eli KPI-mittarit kertovat siitä, kuinka hyvin organisaatiosi saavuttaa sille asetut tavoitteet ja kuinka yrityksesi liiketoiminta on kehittynyt.

Sukeltamalla strategiaan löydät oikeat avainmittarit

Kun yrityksesi liiketoiminta kasvaa ja laajenee, on tärkeää, että käytössäsi olevat mittarit ohjaavat ja tukevat kasvua ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Strategia ohjaa organisaation toimintaa kaikilla tasoilla. Siksi avainmittarien tulisi mitata strategiassasi tärkeäksi määriteltyjä asioita. Mittarien määrittelyssä voit käyttää apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä on yrityksemme strategia?
  • Mitkä ovat strategiamme toteutumisen kannalta tärkeimmät mitattavat tekijät; esimerkiksi
    • – jos tavoitteemme on kasvu, mitkä ovat kasvun kannalta olennaiset tekijät tai
    • – jos tavoitteemme on kannattavuuden parantaminen, mitkä ovat kannattavuuden kannalta olennaiset tekijät?
  • Ketkä hyödyntävät mittareita?
  • Miten valitut mittarit linkittyvät henkilöstölle asetettuihin tavoitteisiin ja palkitsemisjärjestelmiin?

Mittarien määrää pohdittaessa ota huomioon, että mittarien tuoman informaation pitäisi luoda lisäarvoa organisaatiollenne. Mikäli mittareita on liikaa, voi niiden tuottama informaatio johtaa jopa väärään päätöksentekoon. Yrityksen kasvuun ja menestykseen vaikuttavat myös sellaiset tekijät, joita ei mitata suoraan numeerisesti. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys ja työhyvinvointi.

Yrityksesi strategiaa on usein tarpeellista muuttaa ja päivittää toiminnan laajentuessa ja kasvaessa. Huolehdi muutoksessa, että päivitätte myös mittaristonne uudestaan. Näin yrityksessäsi ei päädytä käyttämään vanhentuneita mittareita, jotka eivät ole enää yhteydessä uuteen strategiaan.

Varmista raportoinnin luotettavuus ja hyödyllisyys

Taloushallinnon digitalisaatio on mahdollistanut sen, että yritykset pystyvät tuottamanaan ajantasaista tietoa yhä nopeammin ja tehokkaammin. Siihen, kuinka usein raportoitte mittareita, vaikuttaa seurattava mittari, yrityksesi toimiala ja organisaationne. Kun seurataan yrityksen kannattavuutta, riittää seuranta kuukausitasolla. Liikevaihdon seuranta voi olla tarpeellista vähintään päivätasolla. Kassavirran seuraaminen reaaliajassa on tärkeää etenkin kasvuyrityksillä riittävän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Tiedon oikeellisuus luo perustan mittareiden tuottaman tiedon luotettavuudelle ja käytettävyydelle. Huomaa, että digitalisaatio ei kuitenkaan yksin riitä varmistamaan tiedon oikeellisuutta. Kun taloushallinnon prosessien toimivuus on kartoitettu ja sen tuottaman datan oikeellisuus varmistettu, pystyy yrityksesi johto hyödyntämään avainmittarien tuottamaa tietoa päätöksenteossa.

Mikäli mittarit eivät tue yrityksesi tavoitteita ja strategiaa, voidaan pohtia olisiko parasta, jos mittareita ei olisi lainkaan? Oikein asetettuja mittareita voi verrata laivan navigointilaitteisiin. Jos navigointilaite toimii, pysyy laiva oikein johdettuna oikealla reitillä ja saavuttaa määräsataman. Jos laite on rikki, ei laiva todennäköisesti pysy oikealla reitillä muuten kuin hyvällä tuurilla. Sama pätee yrityksen johtamiseen, jos mittarit ovat rikki tavoitteiden ja strategian näkökulmasta katsottuna, asetettuihin tavoitteisiin päästään vain, jos tuuli on myötäinen.

Haluatko lisää vinkkejä talousraportointiin?

Katso Tehoja talousraportointiin -webinaarimme, jossa annetaan lisää vinkkejä talouden tunnuslukujen seurantaan.

Kirjoittaja KHT Arja Kauppinen työskentelee TietoAkselissa Advisor -palveluiden johtajana.

Arja Kauppinen - TietoAkseli

Arja Kauppinen

Johtaja, Advisor-palvelut, KHT

010 3472 890