Uutiset

Palaa uutisiin

TietoAkselin tiedote 3/2014: Uusi koulutusvähennys verotuksessa

Vuoden 2014 verotuksessa voidaan tehdä uusi lisävähennys, koulutusvähennys. Työnantaja saa jatkossa tehdä koulutusvähennyksen elinkeinotulon ja maatalouden tulon verotuksessa. 

Koulutusvähennys verotuksessa

Työntekijöiden koulutuskustannukset ja koulutusajalta maksetut palkat ovat yritykselle kokonaan vähennyskelpoista menoa. Koulutusvähennys on työnantajalle vapaaehtoinen lisävähennys.

Koulutusvähennystä vaaditaan veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Jos yrityksen tulos on tappiollinen, koulutusvähennys suurentaa verovuodelta vahvistettua tappiota.

Verovähennykseen oikeuttava koulutus

Vähennykseen oikeuttaa koulutus, joka ylläpitää ja kehittää työntekijöiden ammatillista osaamista. Koulutuksen on liityttävä työntekijän nykyisiin ja tuleviin työtehtäviin.

Koulutuksen määritelmä on laaja ja epämääräinen. Se voi sisältää hyvin erityyppistä lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutus voi olla ay-koulutusta tai osa työntekijän perus- tai jatkotutkintoa. Määritelmä sisältää sekä yrityksessä järjestetyt kielikoulutukset että ulkomailla järjestetyt seminaarit ja konferenssit.

Koulutus voidaan ostaa ulkopuoliselta kouluttajalta. Myös yritys voi itse järjestää koulutuksen. Koulutus voidaan järjestää videoyhteyden kautta tai verkko-opiskeluna. Koulutuksena ei kuitenkaan pidetä työpaikalla työn ohessa tapahtuvaa työhön perehdytystä ja työhön opastusta eikä työkiertoa.

Koulutussuunnitelma vähennyksen edellytys

Työnantajan on laadittava koulutussuunnitelma koulutusvähennyksen saamiseksi. Vähennystä ei saa, jos koulutussuunnitelmaa ei ole laadittu. Suunnitelma tulee laatia vuosittain heti vuoden alussa, koska koulutusvähennys myönnetään vain suunnitelmaan sisältyvästä koulutuksesta.

Koulutussuunnitelmaa voidaan muuttaa ja täydentää. Suunnitelma tulee päivittää ennen koulutusta.

Koulutussuunnitelman tulee sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä. Koulutussuunnitelma tulee laatia henkilöstöryhmittäin. Henkilöstöryhmällä tarkoitetaan ryhmittelyä työntekijöihin, toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin. Myös ammattiryhmittäinen jaottelu on mahdollinen.

Koulutussuunnitelmana pidetään yhteistoimintalain 16 §:n mukaista henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Jos työnantaja ei kuulu yhteistoimintalain piiriin, työnantajan tulee laatia koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelma voidaan laatia yhteistyössä henkilöstön tai henkilöstön edustajien kanssa.

Koulutusvähennyksen määrä

Koulutusvähennyksen määrä lasketaan siten, että yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä, ja näin saatu tulo jaetaan luvulla 2.

Vähennys enintään kolmelta koulutuspäivältä

Verovuonna koulutusvähennykseen oikeuttaa enintään kolme koulutuspäivää työntekijää kohti. Lisäksi edellytyksenä on, että koulutusajalta pitää maksaa työntekijälle palkka.

Koulutuspäivänä pidetään päivää, jona koulutuksen kesto on ollut vähintään kuusi tuntia. Koulutuspäivä voi muodostua myös yksittäisistä tunneista, joiden yhteenlaskettu kesto on vähintään kuusi tuntia. Koulutuksen tulee kestää vähintään yksi tunti. Koulutuspäivät lasketaan työntekijäkohtaisesti.

Lyhyet kahvi- ja virkistystauot luetaan koulutusajaksi. Ruokataukoa tai muuta pidempää taukoa ei lueta koulutusajaksi.

Keskimääräinen päiväpalkka

Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva verovuoden palkkasumma verovuoden keskimääräisellä työntekijämäärällä ja näin saatu osamäärä luvulla 200.

Esimerkki. Työnantajan työttömyysvakuutus-maksun perusteena oleva palkkasumma on 1 800 000 euroa. Keskimääräinen työntekijämäärä verovuonna on ollut 60. Keskimääräinen päiväpalkka on 150 euroa (= (1800000 : 60) : 200).

Jos verovuoden pituus poikkeaa 12 kuukaudesta, suhteutetaan edellä mainittu jakajana käytettävä luku (200) verovuoden pituutta vastaavasti. Esimerkiksi jos tilikauden pituus on 18 kuukautta, jakajana käytetään lukua 300 (=200 x 18 / 12).

Palkkasumma

Keskimääräinen päiväpalkka lasketaan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevasta palkkasummasta. Palkkasumma on yleensä sama, joka ilmoitetaan palkkasummailmoituksella Työttömyysvakuutusrahastolle.

Palkkasumma lasketaan kuitenkin verovuodelta, joka muodostuu kalenterivuoden aikana päättyneistä tilikausista. Tilikausi voi olla muukin kuin kalenterivuosi ja sen pituus ei välttämättä ole 12 kuukautta.

Keskimääräinen työntekijämäärä

Verohallinnon ohjeen mukaan keskimääräisellä työntekijämäärällä tarkoitetaan työnantajan teettämien henkilötyövuosien summaa. Toisin sanoen sitä, kuinka monta kokoaikatyötä vastaavaa henkilötyövuotta yrityksessä on työskennelty verovuoden aikana.

Esimerkiksi osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät luetaan työntekijämäärään tehdyn työajan suhteessa. Jos osa-aikainen työntekijä tekee 60 %:sta työaikaa, hän on työskennellyt 0,6 henkilötyövuotta. Jos määräaikainen työntekijä on työskennellyt neljä kuukautta, työaika vastaa 0,33 henkilötyövuotta.

Esimerkki koulutusvähennyksestä ja työnantajan saamasta edusta

Yrityksessä on 18 työntekijää, joilla on vähennykseen oikeuttavia koulutuspäiviä yhteensä 44. Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma on 648 000 euroa.

[Esimerkkilaskema korjattu 13.3.2014. Virheelliset tiedot perustuivat Taloushallintoliiton materiaaliin.]

  • Keskimääräinen päiväpalkka = (648000 : 18) : 200 = 180 euroa
  • Koulutusvähennys = (180 x 44) : 2 = 3 960 euroa
  • Osakeyhtiön verot alenevat (vero 20 %) = 0,2 x 3 960 = 792 €.
  • Vähennys pienentää ammatin- ja liikkeenharjoittajan yritystuloa, joka jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi.
  • Jos yritystulo on enintään 30 000 euroa, veroetu todennäköisesti jää pienemmäksi kuin osakeyhtiöllä.

Selvitys koulutusvähennyksestä

Työnantajan on laadittava kirjallinen selvitys koulutusvähennyksen laskentaperusteista ja edellytysten täyttymisestä. Selvitys on laadittava työntekijäkohtaisesti.

Selvityksestä tulee käydä ilmi koulutuksen sisältö ja kesto. Selvitys voi olla koulutuksen järjestäjän tai yrityksen laatima ohjelma. Koulutuksen kestoa koskeva edellytys tarkoittaa käytännössä sitä, että ohjelmaan tulee merkitä kellonajat.

Työntekijän tulee osallistua koulutukseen, pelkkä ilmoittautuminen ei riitä. Tämän vuoksi jokaisesta koulutuksesta on syytä laatia osallistumislista.

Lisätietoa TietoAkselin asiantuntijoilta

Voitte ottaa yhteyttä omaan yhteyshenkilöönne tai jättää yhteydenottopyynnön. Asiantuntijamme palvelevat Teitä kaikissa koulutusvähennykseen liittyvissä kysymyksissä.