Uutiset

Palaa uutisiin

TietoAkselin tiedote 2/2015 Tilaajavastuulain muutokset

Lakia tilaajan selvitysvelvollisuutta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä yhdenmukaistetaan ja tiukennetaan 1.9.2015 alkaen. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan uudistuksen tarkoituksena on parantaa velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailun edellytyksiä, edistää työntekijöiden työehtojen toteutumista ja sosiaaliturvan asianmukaista järjestämistä.

Tilaajan selvitysvelvollisuus tiukentuu

Tilaajan tulee selvittää sopimuskumppanistaan etukäteen vaaditut tiedot kuten ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuuluminen. Lisäksi selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan työterveyshuoltoa. Tilaaja ei voi tehdä sopimusta, mikäli työnantajayrityksenä toimivalla sopimuskumppanilla ei ole työterveyshuoltoa.

Verovelka ei estä sopimuksen tekoa

Tilaaja voi jatkossa tehdä sopimuksen myös verovelkaisen yrityksen kanssa kunhan verovelan määrä ja sopimuskumppanin kyky hoitaa maksuvelvoitteensa on arvioitu. Tilaaja voi hyödyntää julkista verovelkarekisteriä selvittäessään sopimuskumppanista tarvittavia veronmaksutietoja. Ulkomaisen sopimuskumppanin osalta tilaajan on lisäksi varmistettava, että yritys on merkitty verotusta koskeviin rekistereihin Suomessa.

Selvitysvelvollisuuden yläraja nousee

Tilaajavastuulain soveltamisen alarajaa nostetaan niin, että jatkossa lakia ei sovelleta, jos alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 9000 euroa.

Tilaajavastuulain laiminlyöntimaksut nousevat

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostetaan ja korotettua maksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Jatkossa laiminlyöntimaksu on 2 000 – 20 000 euroa ja korotetun maksun osalta 20 000 – 65 000 euroa. Sanktioiden suuruuteen vaikuttaa muun muassa laiminlyöntien vakavuus.

Eläkevakuuttamista koskevat säännökset

Eläkevakuuttamista koskevista tiedoista lakiin lisätään säännöksiä ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden osalta. Sopimuskumppanin on toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Vastaavasti tilaajan on varmistettava, että sopimuskumppani ilmoittaa tarvittavat tiedot.
Rakentamistoiminnan osalta lakiin kirjataan säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä. Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu tämän velvoitteen rikkomisesta.