Uutiset

Palaa uutisiin

LEI-tunnus pakolliseksi arvopaperikaupassa

Eurooppalaisen sääntelyn myötä kaikkien rahoitusvälineitä omistavien y-tunnuksellisten yritysten on hankittava jatkossa LEI-tunnus. LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on maailmanlaajuinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu rahoitusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tunnistamiseen. LEI-tunnuksella parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Vaatimus LEI-tunnuksesta perustuu EU:n lainsäädäntöön. Suomessa LEI-tunnuksen käyttöä valvoo Finanssivalvonta.

Milloin LEI-tunnusta tarvitaan?

LEI-tunnusta tarvitsevat kaikki yhteisöt (yritykset, yhdistykset, säätiöt), jotka antavat pankeille ja muille sijoituspalvelujen tarjoajille toimeksiantoja, jotka koskevat

– johdannaisia (mm. optiot, termiinit)

tai

– julkisen kaupankäynnin kohteina olevia rahoitusvälineitä (mm. listatut osakkeet, joukkolainat, pörssissä noteerattavat rahastot).

Toimeksiannot voivat liittyä esimerkiksi ostoon tai myyntiin.

LEI-tunnusta ei tarvita muiden sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien lunastukseen tai merkintään tai pörssissä noteeraamattomilla osakkeilla käytävään kauppaan.

Mihin mennessä LEI-tunnus on oltava?

LEI-tunnus vaaditaan johdannaiskauppoihin 1.11.2017 alkaen (EMIR*). Julkisessa kaupankäynnissä olevien rahoitusvälineiden toimeksiantoihin LEI-tunnus vaaditaan 3.1.2018 alkaen (MiFID II**, MiFIR***).

Kuka voi saada LEI-tunnuksen?

LEI-tunnuksen voi saada yritys tai yhteisö, jolla on Y-tunnus. Tunnusta eivät tarvitse vain yritykset, vaan kaikki toimeksiantoja tekevät yhteisöt, kuten rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Yrityksellä tai yhteisöllä voi olla vain yksi LEI-tunnus. Sivuliike ei voi toistaiseksi saada LEI-tunnusta PRH:lta. Yksityishenkilö ei voi myöskään saada LEI-tunnusta.

Mistä ja miten LEI-tunnusta haetaan?

LEI-tunnusta haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). PRH myöntää LEI-tunnuksen vuodeksi kerrallaan. Tunnus täytyy siis uusia vuosittain. PRH ei ota kantaa siihen, tarvitseeko yritys tai yhteisö LEI-tunnuksen.

Yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilö (hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai yhtiömies), yhtiön nimenkirjoittaja (kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoittamisoikeus tai prokura), sijoitusrahaston hoitaja tai yhteisön siihen valtuuttama henkilö allekirjoittaa hakemuksen.

 

Lisätietoja LEI-tunnuksesta saatavilla PRH:n Internet-sivuilta.

EU-lainsäädäntösanastoa:

* EMIR = (European Market Infrastructure Regulation), EMIR-asetus on asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä.
** MiFID II = (Markets in Financial Instruments Directive), rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi.
*** MiFIR = (Markets in Financial Instruments Regulation), rahoitusvälineiden markkinat -asetus.